Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti XL sign s r.o. platné od 1.1.2012

 

I. Úvodní ustanovení
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb (dále “Objednávky”) společnosti XL sign, s r.o. (dále jen “Podmínky”) upravují smluvní vztahy mezi společností XL sign, s .r.o.; Františka Diviše 386/29, 104 00 Praha 10; IČ: 24745596; DIČ: CZ24745596; OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 170820. S provozovnou na adrese: Františka Diviše 386/29, 104 00  Praha 10 (dále jen “Dodavatel”) a Odběratelem.
2. Těmto podmínkám podléhají všechny dodávky zboží a služby poskytující Dodavatelem na základě akceptovaných objednávek i jinak uzavřených smluv. Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást těchto smluv. Odchylná ujednání v písemně uzavřené formě ve smlouvě nebo akceptované objednávce mají před zněním těchto Podmínek přednost.
3. Potvrzením Kupní smlouvy, Objednávky, Faktury nebo Dodacího listu Odběratel potvrzuje bez výhrad souhlas s těmito Podmínkami. Vzniká tak vzájemný smluvní vztah mezi Dodavatelem a Odběratelem.

 

II. Objednávka
1. Objednávka učiněná Odběratelem telefonicky, faxem, e-mailem nebo písemně je považována za závaznou a Dodavatel ji akceptuje zpravidla stejným způsobem, jakým byla učiněna.
2. Kontaktní spojení pro doručení Objednávky:
a. pozemní poštou na adresu: XL sign, s r.o., Františka Diviše 386/29, 104 00 Praha 10
b. elektronicky: e-mailem kontaktní osobě

 

III. Ceny
1. Ceny standardních výrobků a služeb jsou dány ceníky Dodavatele platnými ke dni uzavření Kupní smlouvy, či potvrzení závazné Objednávky.
2. Cena individuální výroby je stanovena individuální kalkulací podle objednávky a jedná se o ceny smluvní. Závazné ceny platí uvedením v potvrzené Objednávce s cenovou kalkulací, případně ceny uvedené v potvrzeném Zakázkovém listu.
3. Cenou se rozumí cena zboží, služeb.
4. Cena zboží nezahrnuje náklady na balné a dopravu zboží Odběrateli, nebylo-li tak individuálně sjednáno v Objednávce, Zakázkovém listu s cenovou kalkulací nebo Smlouvě o dílo.
5. Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré uváděné ceny bez DPH. DPH je k ceně připočtena v souladu s platnými právními předpisy.

 

IV. Minimální hodnota objednávky
1. Dodavatel si vyhrazuje právo stanovit minimální množství dodání zboží v jednotlivých druzích, případně minimální dodané množství zboží k dalšímu zpracování.

 

V. Dodací lhůta
1. Dohodnutá dodací lhůta počíná plynout ode dne splnění náležitých podmínek, zejména odsouhlasení předloh, potvrzení objednávky nebo úhrady zálohové platby.
2. Bude-li Odběratel v prodlení s odsouhlasením předloh, uhrazením dohodnuté zálohové platby, nedodá-li odpovídající podklady nebo materiály určené ke zpracování, bude sjednaná dodací lhůta změněna a určen náhradní termín plnění dle možností Dodavatele.
3. Dodavatel bude o změně termínu výroby informovat Odběratele.

 

VI. Dodací podmínky
1. Místo a čas plnění je sjednáno v rámci sepsané Objednávky nebo Zakázkového listu či Smlouvy o dílo.
2. Odběratel se může dohodnout s Dodavatelem na zaslání zboží veřejným zprostředkovatelem. Okamžikem předání zboží veřejnému dopravci přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození zboží z Dodavatele na Odběratele.
3. Dodavatel je oprávněn, po dohodě s Odběratelem, plnit dodávku i částečně a Odběratel je povinen částečné plnění převzít.
4. V případě prodlení Odběratele s převzetím Objednávky odpovídá Odběratel za způsobenou škodu a Dodavatel je oprávněn Zboží na nebezpečí a náklady Odběratele uskladnit, a to buď ve svém skladu nebo u třetí osoby. Je-li požadováno opětovné doručení Zboží z důvodu na straně Odběratele, je Dodavatel oprávněn naúčtovat přepravní náklady vzniklé tímto opakovaným doručením.
5. Odběratel je povinen poskytnout při dodání předmětu objednávky Dodavateli patřičnou součinnost.

 

VII. Platební podmínky
1. Odběratel uhradí kupní cenu, eventuálně také dopravné a případné přirážky, včetně DPH po dohodě s Dodavatelem jedním z dohodnutých způsobů, případně jejich kombinací.
Způsob platby:
a. úhradou zálohy na základě zálohové faktury
b. úhradou při dodávce / převzetí
c. dobírkou
d. úhradou faktury po dodávce, splatnou dle uvedeného data splatnosti.
2. Při bezhotovostní úhradě se považuje za řádně a včas Odběratelem zaplacenou, bude-li příslušná částka odpovídající vyúčtované výši připsána ve prospěch účtu Dodavatele nejpozději poslední kalendářní den uvedené lhůty splatnosti takové částky.
3. Nedojde-li k úhradě ve lhůtě splatnosti uvedené na platebním dokladu, bude Odběrateli doručeno upozornění s udáním náhradní lhůty splatnosti. Pokud ani poté nedojde k úhradě, bude Dodavatel zasílat Výzvy k úhradě pohledávky až do doby úplného uhrazení dlužné částky.
4. Odběratel nabývá vlastnického práva ke zboží až po úplném zaplacení kupní ceny.
5. Odběrateli nenáleží právo na zadržení platby.
6. Odběratel je povinen zaplatit celou hodnotu zakázky i přesto, že zakázka byla řádně splněna, ale Odběratel ji nepřevzal.
7. Dodavatel může fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a Odběratel je povinen částečné plnění předmětu smlouvy uhradit.
8. Slevy z původní kalkulované ceny jsou možné na základě ujednání mezi Dodavatelem a Odběratelem.

 

VIII. Odstoupení od smluvního vztahu
1. Při odstoupení od smluvního vztahu ze strany Odběratele má Dodavatel právo účtovat stornovací poplatek a to i v případě, kdy nebyla uhrazena zálohová faktura, ale zakázka již byla v realizaci na základě písemné Objednávky, odsouhlasení předloh, potvrzení Zakázkového listu nebo Smlouvy o dílo.
2. Stornovací poplatek může činit až 100% hodnoty plnění, s výjimkou té části nákladů, kterým šlo zamezit po doručení Oznámení o zrušení zakázky.
3. Stornovací poplatek bude Dodavatelem vyčíslen do 7 dnů od písemného odstoupení od smluvního vztahu, a následně bude Odběratelem uhrazen do data uvedeného na platebním dokladu, který bude obsahovat vyčíslení nákladů.
4. Dodavatel má právo odstoupit od smluvního vztahu:
a. pro hrubé porušení smluvního vztahu nebo těchto Podmínek Odběratelem
b. pokud je Odběratel v prodlení s úhradou zálohy o více jak 5 pracovních dnů po splatnosti
c. nedodal-li Odběratel v dohodnutém termínu kvalitní podklady ke zpracování
d. pokud se vyskytnou závažné důvody plynoucí k pochybnostem o zdárném dokončení celého cyklu souvisejícího se zakázkou.

 

IX. Smluvní pokuty
1. V případě prodlení úhrady nebo doplacení kupní ceny, zavazuje se Odběratel uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5% dlužné částky za každý den prodlení platby, a to počínaje prvním dnem prodlení až do dne úplné úhrady.
2. Dodavatel je oprávněn požadovat na Odběrateli náhradu škody způsobené Dodavateli prodlením Odběratele se zaplacením příslušné ceny Dodavateli, a to i náhradu škody přesahující uvedenou smluvní pokutu.
3. Dodavatel má právo účtovat 25O,-Kč za každou Výzvu o neuhrazení pohledávky a náklady na doručení takovéto Výzvy.
4. Výzva o neuhrazení a jeho cena nemá účinek na procentní pokutu z prodlení.
5. V případě odstoupení od smluvního vztahu ze strany Odběratele zaplatí Odběratel 20% z hodnoty zakázky jako stornopoplatek spolu s náklady vyčíslenými dle ust.čl.VIII., odst.2. těchto Podmínek.
6. V případě prodlení odběratele s převzetím dodávky se odběratel zavazuje uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny dodávky za každý den prodlení, dále i náklady na uskladnění.
7. Odběratel nese právní i finanční odpovědnost v případě nesplnění svých závazků vůči Dodavateli vedoucích k narovnání těchto závazků a k zajištění neuhrazeného plnění.
8. Odběratel nese finanční odpovědnost a náklady spojené s náklady k zajištění dlužného plnění ať již odměnu právního zástupce Dodavatele, odměnu Exekutora a další náklady spojené se zajištěním pohledávky.

 

X. Vyšší moc
1. Dodavatel neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost splnění dodávky v důsledku vyšší moci.
2. Dodavatel je povinen o takovém případu neprodleně informovat Odběratele a má právo buď prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od dodávky, bez odpovědnosti za eventuální vzniklou škodu.

 

XI. Odpovědnost za vady (reklamace)
1. Odběratel je povinen při převzetí zboží prohlédnout včetně obalu a zjistit jeho stav a množství. Zjevné vady je Odběratel povinen uplatnit u Dodavatele písemně ihned. Tyto závady musí být na místě potvrzeny osobou předávající zboží na dodacím listě. Skryté vady se řídí reklamací dle platného Obchodního zákoníku.
2. Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost faktury, nedohodnou-li se obě strany jinak.
3. Dodavatel je povinen uznané vady odstranit opravou, náhradním plněním nebo jiným způsobem, dohodnutým s kupujícím.
4. Další nároky, zejména nároky na náhradu nepřímých a následných škod jsou z odpovědnosti za vady vyloučeny.
5. Reklamovat lze předměty dále neupravené v původním obalu.

 

XII. Ostatní ustanovení
1. Návrhy, studie, grafika a další podklady pro realizaci zakázky jsou majetkem Dodavatele až do písemného převodu práv Odběrateli.
2. Uvedené informace – materiály jsou přístupné pouze mezi Dodavatelem a Odběratelem a nesmí být představeny třetím osobám nebo kopírovány bez souhlasu vlastníka práv, jestli-že jsou stále ve vlastnictví Dodavatele.
3. Odběratel nabývá vlastnického práva ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny a splněním všech dalších závazků Odběratele vůči Dodavateli vzniklých z příslušné realizace předmětu dodávky. Do splnění těchto závazků Odběratelem je Dodavatel vlastníkem dodaného zboží s tím, že Odběratel není oprávněn se zbožím volně nakládat, zejména prodat zboží jinému. Tím není dotčeno právo Dodavatele požadovat úhradu kupní ceny za dodané zboží. Odběratel je povinen dodané zboží označit odpovídajícím způsobem jako vlastnictví Dodavatele.
4. Dodávané zboží je určeno výhradně k reklamním a propagačním účelům.
5. Dodávka zboží a služeb za jiných podmínek je možná jen na základě individuální písemné smlouvy.
6. Odběratel souhlasí s tím, aby Dodavatel ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával, shromažďoval a uchovával osobní údaje Odběratele nezbytné pro poskytnutí služeb. Tyto osobní údaje budou Dodavatelem zpracovávány a uchovávány klientském registru Dodavatele pro účely plnění jeho závazků a evidenční účely.
7. Odběratel tímto uděluje souhlas Dodavateli s využitím svého elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky a k zasílání elektronické pošty za účelem šíření obchodního sdělení Dodavatele. Odběratel bude oprávněn vždy v každém jednotlivém případě zasílání obchodního sdělení Dodavatele takový souhlas odvolat.

Odběratel se seznámil s obsahem obchodních podmínek a bez výhrad s nimi souhlasí.